Vindoline inhibits RANKL-induced osteoclastogenesis and prevents ovariectomy-induced bone loss in mice

Yunfei Zhan, Jiamin Liang, Kun Tian, Zhigang Che, Ziyi Wang, Xue Yang, Yuangang Su, Xixi Lin, Fangming Song, Jinmin Zhao, Jiake Xu, Qian Liu, Bo Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Search results