Van der Waals Epitaxy of HgCdTe Thin Films for Flexible Infrared Optoelectronics

Wenwu Pan, Zekai Zhang, Renjie Gu, Shuo Ma, Lorenzo Faraone, Wen Lei

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results