The Role of Irisin in Exercise-Mediated Bone Health

Lifei Liu, Jianmin Guo, Xi Chen, Xiaoyang Tong, Jiake Xu, Jun Zou

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Search results