Strain Engineered Band Structure and Optical Properties of Confined GaAs Quantum Dots

Cailei Yuan, Yaxing Mei, Aijun Hong, Ting Yu, Yong Yang, Fanyan Zeng, Keng Xu, Qinliang Li, Xingfang Luo, Jun He, Wen Lei

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    10 Citations (Scopus)

    Search results