MiR-214 is an important regulator of the musculoskeletal metabolism and disease

Youqiang Sun, Vincent Kuek, Yuhao Liu, Jennifer Tickner, Yu Yuan, Leilei Chen, Zhikui Zeng, Min Shao, Wei He, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Search results