Micro laser powder bed fusion of NiTi alloys with superior mechanical property and shape recovery function

Zhiwei Xiong, Haohang Li, Hong Yang, Ying Yang, Yinong Liu, Lishan Cui, Xiaoxiao Li, Lukas Masseling, Liyaowei Shen, Shijie Hao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Search results