"Lattice Strain Matching"-Enabled Nanocomposite Design to Harness the Exceptional Mechanical Properties of Nanomaterials in Bulk Forms

Junsong Zhang, Yinong Liu, Lishan Cui, Shijie Hao, Daqiang Jiang, Kaiyuan Yu, Shengcheng Mao, Yang Ren, Hong Yang

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)
184 Downloads (Pure)

Search results