Large area van der Waals epitaxy of II–VI CdSe thin films for flexible optoelectronics and full-color imaging

Wenwu Pan, Junliang Liu, Zekai Zhang, Renjie Gu, Alexandra Suvorova, Sarah Gain, Han Wang, Ziyuan Li, Lan Fu, Lorenzo Faraone, Wen Lei

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
Filter
Finished

Search results