Imaging karatungk Cu-Ni mine in Xinjiang, Western China with a passive seismic array

Peixiao Du, Jing Wu, Yang Li, Jian Wang, Chunming Han, Mark Douglas Lindsay, Huaiyu Yuan, Liang Zhao, Wenjiao Xiao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Web of Science)

Search results