Helvolic acid attenuates osteoclast formation and function via suppressing RANKL-induced NFATc1 activation

Kai Chen, Yu Yuan, Ziyi Wang, Dezhi Song, Jinmin Zhao, Zhen Cao, Junhao Chen, Qiang Guo, Li Chen, Jennifer Tickner, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalArticle

10 Citations (Scopus)
149 Downloads (Pure)

Search results