Electronic Structures of Divinylchalcogenophene-Bridged Biruthenium Complexes: Exploring Trends from O to Te

Wen Xia Liu, Feng Yan, Shu Li Qian, Jin Yu Ye, Xu Liu, Ming Xia Yu, Xiao Hui Wu, Meng Lei Le, Zhi You Zhou, Sheng Hua Liu, Paul J. Low, Shan Jin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
152 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results