EGFL7: Master regulator of cancer pathogenesis, angiogenesis and an emerging mediator of bone homeostasis

Guoju Hong, Vincent Kuek, Jiaxi Shi, Lin Zhou, Xiaorui Han, Wei He, Jennifer Tickner, Heng Qiu, Qiushi Wei, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

31 Citations (Scopus)
701 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results