Efficient Multi-Class Probabilistic SVMs on GPUs

Zeyi Wen, Jiashuai Shi, Bingsheng He, Jian Chen, Yawen Chen

Research output: Contribution to conferencePoster

Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2019

Cite this