Effects of Heterogeneous Local Swelling and Multiple Pore Types on Coaland Shale Permeability Evolution

Jie Zeng, Jishan Liu, Wai Li, Jianwei Tian, Yee Kwong Leong, Derek Elsworth, Jianchun Guo

Research output: Chapter in Book/Conference paperConference paper

5 Citations (Scopus)

Search results