Effect of Pre-drying on the Combustion Characteristics of Zhundong Lignite

Dongke Zhang, Zeno Zhang, Mingming Zhu, Jianbo Li, Kai Zhang, Guoqing Shen, Gang Xu, Xianchun Li

Research output: Chapter in Book/Conference paperConference paper

Original languageEnglish
Title of host publicationThe Clearwater Clean Energy Conference
Publication statusPublished - 2018

Cite this