Effect of heat treatment on the combustion characteristics of a lignite

Zhezi Zhang, Mingming Zhu, Jianbo Li, Kai Zhang, Guoqing Shen, Gang Xu, Xianchun Li, Dongke Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Web of Science)

Search results