Diosmetin inhibits osteoclast formation and differentiation and prevents LPS-induced osteolysis in mice

Siyuan Shao, Fangsheng Fu, Ziyi Wang, Fangming Song, Chen Li, Zuo xing Wu, Jiaxing Ding, Kai Li, Yu Xiao, Yiji Su, Xixi Lin, Guixin Yuan, Jinmin Zhao, Qian Liu, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Search results