Catalytic Dissociation of Ammonia for Hydrogen Production: A Review

Dongke Zhang, Zhijian Wan, Chuanfu Wang, Zeno Zhang, Herry Lesmana, Mingming Zhu, Qi Sun, Xianming Li, Wenqiang Xu

Research output: Chapter in Book/Conference paperConference paper

Original languageEnglish
Title of host publicationThe Clearwater Clean Energy Conference
Publication statusPublished - 2018

Cite this