Bajijiasu abrogates osteoclast differentiation via the suppression of RANKL signaling pathways through NF-κB and NFAT

Guoju Hong, Lin Zhou, Xuguang Shi, Wei He, Haibin Wang, Qiushi Wei, Peng Chen, Longkai Qi, Jennifer Tickner, Li Lin, Jiake Xu

    Research output: Contribution to journalArticle

    17 Citations (Scopus)
    Filter
    Finished

    Search results