Azathioprine therapy in a case of pediatric multiple sclerosis that was seropositive for MOG-IgG

Yifan Zhou, Qiao Huang, Tingting Lu, Xiaobo Sun, Ling Fang, Zhengqi Lu, Xueqiang Hu, Allan Kermode, Wei Qiu

    Research output: Contribution to journalArticle

    5 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Azathioprine therapy in a case of pediatric multiple sclerosis that was seropositive for MOG-IgG'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences