Achieving 5.9% elastic strain in kilograms of metallic glasses: Nanoscopic strain engineering goes macro

Junsong Zhang, Yinong Liu, Hong Yang, Yang Ren, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Zhigang Wu, Zhiyuan Ma, Fangmin Guo, Sam Bakhtiari, Fakhrodin Motazedian, Ju Li

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Search results