A pangenome analysis pipeline provides insights into functional gene identification in rice

Jian Wang, Wu Yang, Shaohong Zhang, Haifei Hu, Yuxuan Yuan, Jingfang Dong, Luo Chen, Yamei Ma, Tifeng Yang, Lian Zhou, Jiansong Chen, Bin Liu, Chengdao Li, David Edwards, Junliang Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Search results