Corresponding Fellow, Accademia della Crusca

Prize: Fellowship

Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsAccademia della Crusca